Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

Regulamin rekrutacji

Dnia 22 listopada od godziny 16:30 do 18:00,  odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły

Technikum nr 5 w Bolesławcu (ZSHiU) - 1L technik logistyk

Liczba miejsc: 64
Liczba lat nauki: 5
Typ szczególny: ogólnodostępny

Kształcenie zawodowe

Technik logistyk

Nauczane języki obce

język angielski (pierwszy, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h), język angielski (pierwszy, kontynuacja, 2h/2h/2h/3h/3h), język niemiecki (pierwszy, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h), język niemiecki (drugi, kontynuacja, 2h/2h/2h/3h/3h)

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. geografia

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. język angielski
 2. język niemiecki

przedmioty rozszerzone realizowane zgodnie z podstawą programową

Punktacja

Minimalna liczba punktów: brak
Maksymalna liczba punktów: 200

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy - najwyższa ocena
 4. geografia

Kryteria ex-aequo

Numer Opis
1 Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
2 Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz.910 z późn.zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.
3 procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
4 ocena zachowania

Wymagania dodatkowe

 

Do wniosku kandydata należy koniecznie dołączyć dwie fotografie w formacie legitymacyjnym (30x42mm). Brak fotografii będzie oznaczać braki w dokumentacji wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 17 maja 2021r. będą do odebrania w punkcie naboru skierowania na badanie lekarskie dla kandydatów wstępnie zakwalifikowanych. Ze skierowaniem należy się udać do lekarza medycyny pracy i uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu na kierunku technik fotografii i multimediów. Oryginał zaświadczenia lekarskiego należy donieść do szkoły w terminie do dnia 30.07.2021r.

 

Specyfika rekrutacji

 

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH i USŁUGOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
 4. Zarządzenie Nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021.

 

I.KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE TERMINY:

- od 17 maja do 21 czerwca 2021r. kandydaci rejestrują się w systemie (dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat/), wprowadzają swoje dane i przynoszą podania do szkoły pierwszego wyboru, do podania muszą być dołączone 2 fotografie formatu legitymacyjnego,

- od 17 czerwca do odebrania będą w punkcie naboru skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy,

- od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca kandydaci składają w punkcie naboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 22 lipca 2021r. zostanie ogłoszona lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia,

- od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów (świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty), oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu;

- 2 sierpnia 2021r. o godz. 12.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych oraz lista wolnych miejsc;

- w przypadku, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami kandydaci przynoszą komplet dokumentów (podanie, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie oraz 2 fotografie).

 

II.ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH:

 

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

6. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego - mnoży się przez 0,35

b) matematyki - mnoży się przez 0,35

c) z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3

7. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:

za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

8. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

9. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

10. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

11. w przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. B, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. B i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. B ustawy, przyznaje się 3 punkty.

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,

na podstawie art. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru z pośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punków;

2) języka nowożytnego i jednego przedmiotu, do wyboru z przedmiotów, o których mowa wart. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru.

15. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

16. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

17. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

18. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Pierwszeństwo ex aequo określa się na podstawie kopii odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

 

Opis oddziału

 

Nazwa krótka: Technik logistyk

Rok szkolny: 2021/2022

Symbol oddziału: 1L

Liczba miejsc: 32

Liczebność podstawowa: 32

Krotność oddziału: 1

Cykl kształcenia: 5 lat

Minimum punktowe: 0

Maksimum punktowe: 200

Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

- geografia

- język obcy

Przedmioty punktowane:

- język polski

- matematyka

- język obcy

- geografia

 

 

Specyfika rekrutacji

wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu

Opis oddziału

Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Technik logistyk- zawód z przyszłością

SZEROKIE PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA !

Znajdziesz zatrudnienie w:

- budownictwie,

- handlu,

- usługach,

- wojsku,

- policji,

- przedsiębiorstwach przemysłowych,

- branży informatycznej i telekomunikacyjnej,

- firmie spedycji krajowej i zagranicznej.

Świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne otwiera możliwość kształcenia się w szkołach policealnych i na wyższych uczelniach. Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje technika logistyka pozwala podejmować prace w centrach dystrybucji, centrach logistycznych, organizacjach samorządowych i przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce. Certyfikat daje nie tylko możliwość pewnego wejścia na rynek pracy ale daje gwarancje uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej profilu, wielkości, formy własności, miejsca i kraju.

Program kształcenia w zawodzie technik logistyk obejmuje bloki nauczania z zakresu: logistyka (ekonomia logistyki i systemy logistyczne), podstawy transportu i spedycji, zarządzanie zapasami i magazynem, prawa, języki obce (język angielski, język niemiecki), gospodarka elektroniczna.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:

- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu,

- specjalisty ds. planowania zakupów,

- specjalisty ds. handlu elektronicznego,

- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,

- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,

- specjalisty ds. gospodarki odpadami,

- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów,

- specjalisty ds. gospodarki materiałowej,

- specjalisty ds. pakowania i opakowań,

- specjalisty ds. transportu wewnętrznego,

- operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Dla chętnych w ramach programu Leonardo da Vinci organizujemy praktyki zawodowe w Niemczech zakończone uzyskaniem certyfikatu. Nauka w szkole kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych (Dyplom Europass - wydany w dwóch językach).

Kwalifikacje zawodowe:

SPL.01. Obsługa magazynów,

SPL.04. Organizacja transportu

 

Technikum nr 5 w Bolesławcu (ZSHiU) - 1W technik weterynarii

Liczba miejsc: 32
Liczba lat nauki: 5
Typ szczególny: ogólnodostępny

Kształcenie zawodowe

Technik weterynarii

Nauczane języki obce

język angielski (pierwszy, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h), język angielski (pierwszy, kontynuacja, 2h/2h/2h/3h/3h), język niemiecki (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h), język niemiecki (drugi, kontynuacja, 2h/2h/2h/3h/3h)

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. biologia

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. język angielski
 2. język niemiecki

przedmioty rozszerzone realizowane zgodnie z podstawą programową

Punktacja

Minimalna liczba punktów: brak
Maksymalna liczba punktów: 200

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy - najwyższa ocena
 4. biologia

Kryteria ex-aequo

Numer Opis
1 Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
2 Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz.910 z późn.zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.
3 procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
4 ocena zachowania

Wymagania dodatkowe

 

Do wniosku kandydata należy koniecznie dołączyć dwie fotografie w formacie legitymacyjnym (30x42mm). Brak fotografii będzie oznaczać braki w dokumentacji wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 17 maja 2021r. będą do odebrania w punkcie naboru skierowania na badanie lekarskie dla kandydatów wstępnie zakwalifikowanych. Ze skierowaniem należy się udać do lekarza medycyny pracy i uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu na kierunku technik fotografii i multimediów. Oryginał zaświadczenia lekarskiego należy donieść do szkoły w terminie do dnia 30.07.2021r.

 

Specyfika rekrutacji

 

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH i USŁUGOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
 4. Zarządzenie Nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021.

 

I.KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE TERMINY:

- od 17 maja do 21 czerwca 2021r. kandydaci rejestrują się w systemie (dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat/), wprowadzają swoje dane i przynoszą podania do szkoły pierwszego wyboru, do podania muszą być dołączone 2 fotografie formatu legitymacyjnego,

- od 17 czerwca do odebrania będą w punkcie naboru skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy,

- od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca kandydaci składają w punkcie naboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 22 lipca 2021r. zostanie ogłoszona lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia,

- od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów (świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty), oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu;

- 2 sierpnia 2021r. o godz. 12.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych oraz lista wolnych miejsc;

- w przypadku, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami kandydaci przynoszą komplet dokumentów (podanie, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie oraz 2 fotografie).

 

II.ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH:

 

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

6. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego - mnoży się przez 0,35

b) matematyki - mnoży się przez 0,35

c) z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3

7. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:

za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

8. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

9. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

10. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

11. w przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. B, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. B i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. B ustawy, przyznaje się 3 punkty.

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,

na podstawie art. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru z pośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punków;

2) języka nowożytnego i jednego przedmiotu, do wyboru z przedmiotów, o których mowa wart. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru.

15. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

16. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

17. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

18. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Pierwszeństwo ex aequo określa się na podstawie kopii odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

 

Opis oddziału

 

Nazwa krótka: Technik weterynarii

Rok szkolny: 2021/2022

Symbol oddziału: 1W

Liczba miejsc: 16

Liczebność podstawowa: 32

Krotność oddziału: 0,5

Cykl kształcenia: 5 lat

Minimum punktowe: 0

Maksimum punktowe: 200

Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

- biologia

- język obcy

Przedmioty punktowane:

- język polski

- matematyka

- język obcy

- biologia

 

 

Specyfika rekrutacji

wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu

Opis oddziału

Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Zadania zawodowe:

1) wykonywanie czynności technicznych lub pomocniczych w zakresie

diagnostyki, profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego;

2) wykonywanie czynności pomocniczych przy realizacji zadań organów

Inspekcji Weterynaryjnej;

3) wykonywanie zabiegów unasieniania zwierząt gospodarskich;

4) wykonywanie czynności technicznych lub pomocniczych w ramach badań

laboratoryjnych;

5) sprawowanie opieki nad zwierzętami;

6) wykonywanie oczyszczania, odkażania, dezynsekcji lub deratyzacji obiektów

budowlanych lub innych miejsc.

 

Opis kierunku:

Zawód Technik Weterynarii przygotowuje do pracy w lecznicach weterynaryjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt oraz umożliwia samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze.

Wykaz zajęć edukacyjnych:

1. Język polski

2. Język angielski

3. Język niemiecki

4. Historia

5. Wiedza o społeczeństwie

6. Wiedza o kulturze

7. Matematyka

8. Fizyka z astronomią

9. Chemia

10.Biologia

11. Geografia

12. Wychowanie fizyczne

13. Podstawy przedsiębiorczości

14. Technologia informacyjna

15. Przysposobienie obronne

16. Godziny z wychowawcą

17. Religia i etyka

18. Wychowanie do życia w rodzinie

19. Anatomia i fizjologia zwierząt

20. Chów zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących

21. Diagnostyka chorób zwierząt

22. Choroby zwierząt

23. Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

24. Rozród zwierząt

25. Usługi weterynaryjne

26. Zajęcia praktyczne 1 raz w tygodniu

27. Praktyka zawodowa 8 tygodni.

 

Dla chętnych w ramach programu Leonardo da Vinci organizujemy praktyki zawodowe w Niemczech zakończone uzyskaniem certyfikatu. Nauka w szkole kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych (Dyplom Europass - wydany w dwóch językach).

Kwalifikacje zawodowe:

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt,

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

 

Technikum nr 5 w Bolesławcu (ZSHiU) - 1F technik fotografii i multimediów

Liczba miejsc: 32
Liczba lat nauki: 5
Typ szczególny: ogólnodostępny

Kształcenie zawodowe

Technik fotografii i multimediów

Nauczane języki obce

język angielski (pierwszy, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h), język angielski (pierwszy, kontynuacja, 2h/2h/2h/3h/3h), język niemiecki (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h), język niemiecki (drugi, kontynuacja, 2h/2h/2h/3h/3h)

Przedmioty rozszerzone

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. geografia

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. język angielski
 2. język niemiecki

przedmioty rozszerzone realizowane zgodnie z podstawą programową

Punktacja

Minimalna liczba punktów: brak
Maksymalna liczba punktów: 200

Lista przedmiotów punktowanych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy - najwyższa ocena
 4. informatyka

Kryteria ex-aequo

Numer Opis
1 Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
2 Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz.910 z późn.zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.
3 procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
4 ocena zachowania

Wymagania dodatkowe

 

Do wniosku kandydata należy koniecznie dołączyć dwie fotografie w formacie legitymacyjnym (30x42mm). Brak fotografii będzie oznaczać braki w dokumentacji wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 17 maja 2021r. będą do odebrania w punkcie naboru skierowania na badanie lekarskie dla kandydatów wstępnie zakwalifikowanych. Ze skierowaniem należy się udać do lekarza medycyny pracy i uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu na kierunku technik fotografii i multimediów. Oryginał zaświadczenia lekarskiego należy donieść do szkoły w terminie do dnia 30.07.2021r.

 

Specyfika rekrutacji

 

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH i USŁUGOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
 4. Zarządzenie Nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021.

 

I.KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE TERMINY:

- od 17 maja do 21 czerwca 2021r. kandydaci rejestrują się w systemie (dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat/), wprowadzają swoje dane i przynoszą podania do szkoły pierwszego wyboru, do podania muszą być dołączone 2 fotografie formatu legitymacyjnego,

- od 17 czerwca do odebrania będą w punkcie naboru skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy,

- od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca kandydaci składają w punkcie naboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 22 lipca 2021r. zostanie ogłoszona lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia,

- od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów (świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty), oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu;

- 2 sierpnia 2021r. o godz. 12.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych oraz lista wolnych miejsc;

- w przypadku, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami kandydaci przynoszą komplet dokumentów (podanie, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie oraz 2 fotografie).

 

II.ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH:

 

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

6. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego - mnoży się przez 0,35

b) matematyki - mnoży się przez 0,35

c) z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3

7. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:

za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

8. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

9. Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

10. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

11. w przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. B, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. B i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. B ustawy, przyznaje się 3 punkty.

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,

na podstawie art. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru z pośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punków;

2) języka nowożytnego i jednego przedmiotu, do wyboru z przedmiotów, o których mowa wart. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru.

15. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

16. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

17. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

18. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Pierwszeństwo ex aequo określa się na podstawie kopii odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata.

 

Opis oddziału

 

Nazwa krótka: Technik fotografii i multimediów

Rok szkolny: 2021/2022

Symbol oddziału: 1F

Liczba miejsc: 16

Liczebność podstawowa: 32

Krotność oddziału: 0.5

Cykl kształcenia: 5 lat

Minimum punktowe: 0

Maksimum punktowe: 200

Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

- geografia

- język obcy

Przedmioty punktowane:

- język polski

- matematyka

- język obcy

- informatyka

 

 

Specyfika rekrutacji

wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu

Opis oddziału

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.

Technik fotografii i multimediów może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania planu zdjęciowego;

2) rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;

3) wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;

4) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;

5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.

Wykaz przedmiotów objętych planem nauczania:

1) Procesy fotograficzne

2) Urządzenia fototechniczne

3) Technologie multimedialne

4) Działalność gospodarcza w fotografii

5) Język obcy  w fotografii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

6) Techniki fotograficzne

7) Cyfrowa obróbka obrazu

8) Projekty multimedialne

Dla chętnych w ramach programu Leonardo da Vinci organizujemy praktyki zawodowe w Niemczech zakończone uzyskaniem certyfikatu. Nauka w szkole kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych (Dyplom Europass - wydany w dwóch językach).

Kwalifikacje zawodowe:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
Plik REGULAMIN REKRUTACJI ZSHIU 22-23.docx33.73 KB
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie