Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

Historia szkoły

...

Szkoła powstał‚a  01.09.1960 r.w wyniku decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu i nosił‚a nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Dokształcają…ca. Zlokalizowano ją… przy Technikum Górnictwa Rud. 

W 1964 r. dyrekcja ze względu na trudności lokalowe przekazała szkołę™ Zespołowi Szkół Zawodowych przy ul. Komuny Paryskiej.

W 1966 r. szkoła decyzją… Kuratorium Wrocławskiego Okrę™gu Szkolnego stał‚a się™ samodzielną jednostką z własnym budżetem pod kierownictwem Ferdynanda Fryta i zlokalizowano ją w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

W 1969 r. dokonana została zmiana w nazwie szkoły z Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Dokształcającej na Zasadniczą… Szkołę™ Dokształcającą…. 

Dalsze przekształcenia szkoły i jednoczes›nie zmiany nazwy nastą™piły w 1978 r. - Zasadnicza Szkoł‚a Zawodowa w 1991 r. - Zespół Szkół‚ Handlowych i Usługowych.
Brak wł‚asnej bazy i remont Szkoły Podstawowej nr 1 skłoniły dyrekcję™ do poszukiwania odpowiedniego budynku nadają…cego się™ do adaptacji. Od 1971 r. szkoł‚a miała… siedzibę w budynku przy ul. Bielskiej (obecnie Zespół‚ Szkół‚ Medycznych).

W 1976 r. wróciła do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, do wybudowanego trzeciego piętra obiektu. Nie spowodował‚o to jednak poprawy warunków. Nauka odbywał‚a się™ również w Mł‚odzieżowym Domu Kultury, a nawet w salce katechetycznej. 

W 1984 r. z inicjatywą adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej wystą…pili Inspektor Oś›wiaty Urzędu Miasta Bolesł‚awca mgr Jarosł‚aw Cichań„ski i dyrektor szkoł‚y mgr Adam Pietrkiewicz. 1 maja 1986 r. dyrektorem szkoł‚y został‚a mgr Barbara Kościelewska, staraniem której nastą…pił‚o umieszczenie w 1990 r. budowy w planie inwestycyjnym Kuratorium Oś›wiaty i Wychowania. Nastą…pił‚ znaczny postę™p prac, co pozwolił‚o na oddanie budynku dydaktycznego w 1991 r. 

W 1992 r. oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Po raz pierwszy w historii szkoł‚y uzyskał‚a warunki do rozwoju kultury fizycznej uczniów. Wkrótce przyniosł‚o to wymierne efekty, zwł‚aszcza jeżeli chodzi o sukcesy dziewczą…t w rywalizacji na szczeblu miejskim, rejonowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim. 

Otrzymane izby lekcyjne należał‚co wyposażyć‡ w pomoce naukowe oraz zorganizowano pracownie. Korzystaj…ąc z pomocy sponsorów - głównie ZTT "Bonitex" S.A., Cech Rzemiosł‚ Różnych, PSS, WPHS, Bolesławieckiej Fabryki Materiałów Medycznych "Polfa" S.A., Urzędu Miasta Bolesławca, Urzę™du Gminy Bolesł‚awiec, PZU oraz Rady Rodziców - zorganizowano pracownię™ maszynopisania, sił‚ownię™ a w 1994 r. pracownię™ komputerową…, zakupiono kasy fiskalne i sprzę™t nagł‚aś›niają…cy. 

W 1993 r. powstał‚ Społ‚eczny Komitet Budowy Boisk, którego celem była pomoc w wykoń„czeniu boiska sportowego. Rozwój szkoł‚y dotyczy nie tylko sfery materialnej.

Istotne były… zmiany w kierunku uczynienia z niej placówki o statusie szkoły średniej. Była to tendencja ogólnonopolska, jednak w przypadku naszej szkoły rozpocz곂a się™ znacznie wcześ›niej, podnoszą…c jej prestiż w bolesł‚awieckim ś›rodowisku oś›wiatowym i gospodarczym. Dopracowanie się™ kadry nauczycielskiej o wysokich kwalifikacjach, nie tylko przedmiotów ogólnokształ‚cą…cych, ale również przedmiotów zawodowych, pozwolił‚o na otwarcie w roku szkolnym 1990/91, obok nadala istniej…cej Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej, szkoł‚y ś›redniej - Liceum Zawodowego o kierunku sprzedawca - magazynier, a w roku szkolnym 1993/94 Liceum Handlowego o kierunku technik handlowiec. Wyżej wymienione przekształ‚cenia spowodowały, że w roku 1997/98 uczniowie kształ‚cą…cy się™ na szczeblu szkoł‚y średniej stanowili… już ponad 1/3 ilości‡ uczniów.

Przy szkole funkcjonowała również w latach 1973 - 79 Szkoł‚a Przysposabiają…ca do Zawodu oraz Ochotniczy Hufiec Pracy - Podstawowe Studium Zawodowe w latach 1989 - 95. 

Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 r. spowodował‚a zmiany w profilu kształ‚cenia zawodowego. Wiele zakł‚adów pracy uległ‚o likwidacji i przekształ‚ceniom wł‚asnoś›ciowym, co spowodował‚o bardzo istotne zmiany w organizacji praktyk uczniowskich. Mimo tych zmian, nie zmniejszył‚ się™ nabór do szkoł‚y zawodowej. Znaczna część‡ uczniów znalazła naukę™ zawodu w rzemiośle oraz w nowo powstał‚ych zakładach prywatnych. Stą…d wzrosła ilość‡ klas o kierunku sprzedawca i oddziałów wielozawodowych. Obecnie szkolenie uczniów prowadzone jest w 82 zakładach rzemieślniczych i w 34 zawodach, a więc reprezentanci bolesł‚awieckiego rzemiosł‚a to w dominują…cej części absolwenci dawnej Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej a obecnie Zespoł‚u Szkół‚ Handlowych i Usł‚ugowych.

Śšcisł‚a współ‚praca ze Starszym Cechu Rzemiosł‚ Różnych Eugeniuszem Stachowskim prowadzona przez ponad 20 lat został‚a wysoko ceniona przez oceniona przez Kuratorium Oś›wiaty w Jeleniej Górze i Izbą™ Rzemieślniczą we Wrocł‚awiu, a Zwią…zek Rzemiosł‚a Polskiego w Warszawie uhonorował‚ szkołę™ w 1995 r. Srebrnym Medalem im. Jana Kiliń„skiego. 

29 maja 1998 r. zamknął się™ pewien rozdział‚ historii szkoł‚y, która otrzymała sztandar ufundowany przez Radę™ Rodziców i imię największego poety polskiego renesansu Jana Kochanowskiego.

Od wrześ›nia 1998 r. funkcję dyrektora objął mgr Wiesław Stefanik.

10 października 2010 roku szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia dział‚alności. Z tej okazji pojawił‚ się w Roczniku Bolesł‚awieckim artykuł‚ opisujący dział‚alność‡ naszej placówki. Autorką… artykuł‚u jest nasza polonistka Mał‚gorzata Orzoł. Zachę™camy do lektury - link poniżej.

Rocznik Bolesł‚awiecki 2011 r.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie